BỘ SƯU TẬP VẢI DUETTE SKYLIFT

* Cho đến khi hết hàng
** Màu vải in chỉ mang tính chất tham khảo, Vui lòng tham khảo mẫu trên sách sưu tập.

VẢI OPAQUE

C23

ELAN

Giới Hạn Kích Thước

(mm)

PowerView 18v

TDBU

Max Rộng

3048

Max Cao

3302

Max m²

3.7

Cell
Cell

Min Rộng

(Nếu chiều cao < 2743mm)

737

Min Cao

305

Truffle

*C23-686

Desert Sands

*C23-955

Volcanic Ash

*C23-688

Pearl Grey

C23-713

Pesto

*C23-624

Bisque

*C23-989

Platinum

C23-682

Gingersnap

*C23-916

Toasted Almond

*C23-687

Linen

C23-953

Snowberry

*C23-685

C25

OPALESSEN

Giới Hạn Kích Thước

(mm)

LiteRise

Standard

LiteRise

TDBU

PowerView 18v

Standard / TD

PowerView 18v

TDBU

Max Rộng

3048

2743

4419

3048

Max Cao

2133

2133

3657

3657

Max m²

6.5

5.5

9.2

4.2

Cell
Cell
Cell
Cell
Cell

Min Rộng

(Nếu chiều cao < 2743mm)

508

559

559

737

Min Rộng
(Nếu chiều cao >= 2743mm)

-

-

559

813

Min Cao

153

153

153

305

Silver Pearl

*C25-904

Silver Sheen

*C25-903

Silver Truffle

*C25-686

C51

CLASSIC

Blue Moon

*C51-740

Daisy White

*C51-951

Linen

*C51-953

C57

RECEPTION

Giới Hạn Kích Thước

(mm)

LiteRise

Standard

LiteRise

TDBU

PowerView 18v

Standard / TD

PowerView 18v

TDBU

Max Rộng

3048

2438

4419

3048

Max Cao

2133

2133

3657

3302

Max m²

6.5

5.2

7.4

3.7

Cell
Cell
Cell
Cell
Cell

Min Rộng

(Nếu chiều cao < 2743mm)

508

559

559

737

Min Rộng
(Nếu chiều cao >= 2743mm)

-

-

559

813

Min Cao

153

153

153

305

Sterling

*C57-944

C96

BATISTE BAMBOO

Giới Hạn Kích Thước

(mm)

LiteRise

Standard

LiteRise

TDBU

PowerView 18v

Standard / TD

PowerView 18v

TDBU

Max Rộng

1828

1828

4419

2286

Max Cao

2133

2133

3048

3048

Max m²

3.9

3.9

5.1

2.3

Cell
Cell
Cell
Cell
Cell

Min Rộng

(Nếu chiều cao < 2743mm)

508

559

559

737

Min Rộng
(Nếu chiều cao >= 2743mm)

-

-

559

813

Min Cao

153

153

153

305

Fresco

*C96-501

Desert Sands

*C96-955

Sage Gray

*C96-506

E7

CLASSIC

Giới Hạn Kích Thước

(mm)

LiteRise

Standard

LiteRise

TDBU

PowerView 18v

Standard / TD

PowerView 18v

TDBU

Max Rộng

3048

3048

4419

3048

Max Cao

2133

2133

3657

3657

Max m²

6.5

6.5

10

6

Cell
Cell
Cell
Cell
Cell

Min Rộng

(Nếu chiều cao < 2743mm)

508

559

559

737

Min Rộng
(Nếu chiều cao >= 2743mm)

-

-

559

813

Min Cao

153

153

153

305

Linen

E7-953

Daisy White

E7-951

D7

CLASSIC

Gingersnap

*D7-916

Desert Sands

D7-955

E51

VINTAGE

Giới Hạn Kích Thước

(mm)

LiteRise

Standard

LiteRise

TDBU

PowerView 18v

Standard / TD

PowerView 18v

TDBU

Max Rộng

3048

3048

4419

3048

Max Cao

2133

2133

3657

3657

Max m²

6.5

6.5

9.2

4.6

Cell
Cell
Cell
Cell
Cell

Min Rộng

(Nếu chiều cao < 2743mm)

508

559

559

737

Min Rộng
(Nếu chiều cao >= 2743mm)

-

-

559

813

Min Cao

153

153

153

305

Aged Onyx

*E51-311

Potpourri

*E51-309

Tintype

*E51-308