BỘ SƯU TẬP VẢI SILHOUETTE®

VẢI TRANSLUCENT

FRONT STREET™

(N21)

FRONT STREET - PICKET FENCE

N21-201

FRONT STREET - REGATTA WHITE

N21-213

FRONT STREET - SUMMER LINEN

N21-204


PowerView 18V

EasyRise

UltraGlide

Chiều Rộng Nhỏ Nhất (mm)

535

305

305

Chiều Cao Nhỏ Nhất (mm)

407

407

305

Chiều Rộng Lớn Nhất (mm)

3048

3048

3048

Chiều Cao Lớn Nhất (mm)

3048

3048

3048

BON JOUR™
(A17)

BON JOUR - WHITE BRILLIANCE

A17-301

BON JOUR - CREAM PITCHER

A17-303


PowerView 18V

EasyRise

UltraGlide

Chiều Rộng Nhỏ Nhất (mm)

535

305

305

Chiều Cao Nhỏ Nhất (mm)

407

407

305

Chiều Rộng Lớn Nhất (mm)

3048

3048

3048

Chiều Cao Lớn Nhất (mm)

2286

2286

2286

SUN PORCH™

(N31)

SUN PORCH - PICKET FENCE

N31-201

SUN PORCH - REGATTA WHITE

N31-213

SUN PORCH - SUMMER LINEN

N31-204


PowerView 18V

EasyRise

UltraGlide

Chiều Rộng Nhỏ Nhất (mm)

535

305

305

Chiều Cao Nhỏ Nhất (mm)

407

407

305

Chiều Rộng Lớn Nhất (mm)

3048

3048

3048

Chiều Cao Lớn Nhất (mm)

3200

3200

3200

ORIGINALE™

(A2)

ORIGINALE - RADIANT WHITE

A2-125

ORIGINALE - WHITE DIAMOND

A2-126

ORIGINALE - LINEN FLIRT

A2-127

ORIGINALE - FEATHER FANTASY

A2-133

ORIGINALE - TURTLE DOVE

A2-116


PowerView 18V

EasyRise

UltraGlide

Chiều Rộng Nhỏ Nhất (mm)

535

305

305

Chiều Cao Nhỏ Nhất (mm)

407

407

305

Chiều Rộng Lớn Nhất (mm)

3048

3048

3048

Chiều Cao Lớn Nhất (mm)

3048

3048

3048

BRANT POINT™

(N37)

BRANT POINT - SAGINAW

N37-332


PowerView 18V

EasyRise

UltraGlide

Chiều Rộng Nhỏ Nhất (mm)

535

305

305

Chiều Cao Nhỏ Nhất (mm)

407

407

305

Chiều Rộng Lớn Nhất (mm)

3048

3048

3048

Chiều Cao Lớn Nhất (mm)

2286

2286

2286

MYSTERE™

(A42)

MYSTERE - WHITE RABBIT

A42-620

MYSTERE - MYSTIC VAPOR

A42-621


PowerView 18V

EasyRise

UltraGlide

Chiều Rộng Nhỏ Nhất (mm)

535

305

305

Chiều Cao Nhỏ Nhất (mm)

407

407

305

Chiều Rộng Lớn Nhất (mm)

3048

3048

3048

Chiều Cao Lớn Nhất (mm)

3048

3048

3048