BỘ SƯU TẬP VẢI SILHOUETTE®

VẢI TRANSLUCENT

FRONT STREET™

(N21)

FRONT STREET - PICKET FENCE

N21-201

FRONT STREET - REGATTA WHITE

N21-213

FRONT STREET - SUMMER LINEN

N21-204


PowerView 18V

EasyRise

UltraGlide

Chiều Rộng Nhỏ Nhất (mm)

535

305

305

Chiều Cao Nhỏ Nhất (mm)

407

407

305

Chiều Rộng Lớn Nhất (mm)

3048

3048

3048

Chiều Cao Lớn Nhất (mm)

3048

3048

3048

BON JOUR™
(N21)

BON JOUR - WHITE BRILLIANCE

A17-301

BON JOUR - WHITE JEWEL

A17-302

BON JOUR - CREAM PITCHER

A17-303


PowerView 18V

EasyRise

UltraGlide

Chiều Rộng Nhỏ Nhất (mm)

535

305

305

Chiều Cao Nhỏ Nhất (mm)

407

407

305

Chiều Rộng Lớn Nhất (mm)

3048

3048

3048

Chiều Cao Lớn Nhất (mm)

2286

2286

2286

MATISSE™

(A20)

MATISSE - WOODEN EASEL

A20-504

MATISSE - VIN ROUGE

A20-522

MATISSE - INK SKETCH

A20-502


PowerView 18V

EasyRise

UltraGlide

Chiều Rộng Nhỏ Nhất (mm)

535

305

305

Chiều Cao Nhỏ Nhất (mm)

407

407

305

Chiều Rộng Lớn Nhất (mm)

3048

3048

3048

Chiều Cao Lớn Nhất (mm)

3048

3048

3048

BOARDWALK™

(N25)

BOARDWALK - PICKET FENCE

N25-201

BOARDWALK - REGATTA WHITE

N25-213

BOARDWALK - SUMMER LINEN

N25-205

BOARDWALK - DECK CHAIR

N25-226


PowerView 18V

EasyRise

UltraGlide

Chiều Rộng Nhỏ Nhất (mm)

535

305

305

Chiều Cao Nhỏ Nhất (mm)

407

407

305

Chiều Rộng Lớn Nhất (mm)

3048

3048

3048

Chiều Cao Lớn Nhất (mm)

2286

2286

2286

SUN PORCH™

(N31)

SUN PORCH - PICKET FENCE

N31-201

SUN PORCH - REGATTA WHITE

N31-213

SUN PORCH - SUMMER LINEN

N31-204

SUN PORCH - DECK CHAIR

N31-226


PowerView 18V

EasyRise

UltraGlide

Chiều Rộng Nhỏ Nhất (mm)

535

305

305

Chiều Cao Nhỏ Nhất (mm)

407

407

305

Chiều Rộng Lớn Nhất (mm)

3048

3048

3048

Chiều Cao Lớn Nhất (mm)

3200

3200

3200

SAN KATY™

(N35)

SAN KATY - BAYSIDE

N35-302

SAN KATY - KIAWAH

N35-303


PowerView 18V

EasyRise

UltraGlide

Chiều Rộng Nhỏ Nhất (mm)

535

305

305

Chiều Cao Nhỏ Nhất (mm)

407

407

305

Chiều Rộng Lớn Nhất (mm)

3048

3048

3048

Chiều Cao Lớn Nhất (mm)

3200

3200

3200

TOUJOURS™

(A7)

TOUJOURS - POWDER WHITE

A7-167

TOUJOURS - SCENTED LINEN

A7-168


PowerView 18V

EasyRise

UltraGlide

Chiều Rộng Nhỏ Nhất (mm)

535

305

305

Chiều Cao Nhỏ Nhất (mm)

407

407

305

Chiều Rộng Lớn Nhất (mm)

2768

2768

2768

Chiều Cao Lớn Nhất (mm)

2692

2692

2692

ORIGINALE™

(A2)

ORIGINALE - RADIANT WHITE

A2-125

ORIGINALE - WHITE DIAMOND

A2-126

ORIGINALE - LINEN FLIRT

A2-127

ORIGINALE - HONEY BEIGE

A2-107

ORIGINALE - FEATHER FANTASY

A2-133

ORIGINALE - TURTLE DOVE

A2-116

ORIGINALE - BEDDY BYE

A2-182


PowerView 18V

EasyRise

UltraGlide

Chiều Rộng Nhỏ Nhất (mm)

535

305

305

Chiều Cao Nhỏ Nhất (mm)

407

407

305

Chiều Rộng Lớn Nhất (mm)

3048

3048

3048

Chiều Cao Lớn Nhất (mm)

3048

3048

3048

INDIA SILK™

(A48)

INDIA SILK - VIN BLANC

A48-412

INDIA SILK - SPARKLING WATER

A48-413

INDIA SILK - TEMPLE

A48-822

INDIA SILK - JUTE

A48-211

INDIA SILK - SIRA

A48-312

INDIA SILK - CAPRI

A48-940


PowerView 18V

EasyRise

UltraGlide

Chiều Rộng Nhỏ Nhất (mm)

535

305

305

Chiều Cao Nhỏ Nhất (mm)

407

407

305

Chiều Rộng Lớn Nhất (mm)

3048

3048

3048

Chiều Cao Lớn Nhất (mm)

2844

3048

3048

SUNSCREEN™

(N27)

SUNSCREEN - COBBLESTONE

N27-251

SUNSCREEN - SCHOONER

N27-253


PowerView 18V

EasyRise

UltraGlide

Chiều Rộng Nhỏ Nhất (mm)

535

305

305

Chiều Cao Nhỏ Nhất (mm)

407

407

305

Chiều Rộng Lớn Nhất (mm)

3048

3048

3048

Chiều Cao Lớn Nhất (mm)

3048

3048

3048

BRANT POINT™

(N37)

BRANT POINT - HATTERAS

N37-331

BRANT POINT - SAGINAW

N37-332


PowerView 18V

EasyRise

UltraGlide

Chiều Rộng Nhỏ Nhất (mm)

535

305

305

Chiều Cao Nhỏ Nhất (mm)

407

407

305

Chiều Rộng Lớn Nhất (mm)

3048

3048

3048

Chiều Cao Lớn Nhất (mm)

2286

2286

2286

NOUVEAU™

(A36)

NOUVEAU - POWDERED SUGAR

A36-341

NOUVEAU - CANDIED COCONUT

A36-342


PowerView 18V

EasyRise

UltraGlide

Chiều Rộng Nhỏ Nhất (mm)

535

305

305

Chiều Cao Nhỏ Nhất (mm)

407

407

305

Chiều Rộng Lớn Nhất (mm)

3048

3048

3048

Chiều Cao Lớn Nhất (mm)

2286

2286

2286

MYSTERE™

(A42)

MYSTERE - WHITE RABBIT

A42-620

MYSTERE - MYSTIC VAPOR

A42-621


PowerView 18V

EasyRise

UltraGlide

Chiều Rộng Nhỏ Nhất (mm)

535

305

305

Chiều Cao Nhỏ Nhất (mm)

407

407

305

Chiều Rộng Lớn Nhất (mm)

3048

3048

3048

Chiều Cao Lớn Nhất (mm)

3048

3048

3048