BỘ SƯU TẬP VẢI SKYLINE GWP

* Màu vải in chỉ mang tính chất tham khảo, Vui lòng tham khảo mẫu trên sách sưu tập.

VẢI SUNSCREEN

Giới Hạn Kích Thước

(mm)

Min Rộng

Min Cao

Max Rộng

Max Cao

Thủ Công / PowerView

1500

300

4876

4000

Panama Deco

Travertine OF3% PD0132

Celestine OF3% PD0131

Dacite OF3% PD1733

Skarn OF3% PD1734

Nature Screen

White/White OF5% 1S0187

White/Linen OF5% 1S0185

White/Pearl OF5% 1S0191


Performance Screen Basket

White/White OF2% 1F0201

White/Linen OF2% 1F0202

White/Pearl OF2% 1F0205


Classic Screen Basket

White/White OF5% 1S0232

White/Sand OF5% 1S0232

White/GREY OF5% 1S0234