BỘ SƯU TẬP VẢI SKYLINE GWP

* Cho đến khi hết hàng
** Màu vải in chỉ mang tính chất tham khảo, Vui lòng tham khảo mẫu trên sách sưu tập.

VẢI SUNSCREEN

Giới Hạn Kích Thước

(mm)

Min Rộng

Min Cao

Max Rộng

Max Cao

Thủ Công / PowerView

1500

300

4876

4000

Panama Deco

*Travertine OF3% PD0132

*Celestine OF3% PD0131

*Dacite OF3% PD1733

*Skarn OF3% PD1734

Nature Screen

White/White OF5% 1S0187

White/Linen OF5% 1S0185

White/Pearl OF5% 1S0191


Classic Screen Basket

White/White OF5% 1S0232

White/Sand OF5% 1S0233

White/GREY OF5% 1S0234