BỘ SƯU TẬP VẢI VERTICAL SOLUTIONS

* Cho đến khi hết hàng
* Màu vải in chỉ mang tính chất tham khảo, Vui lòng tham khảo mẫu trên sách sưu tập.

THANH ALLOY

89mm

Giới Hạn Kích Thước

(mm)

Min Rộng
(mm)

Min Cao
(mm)

Max Rộng
(mm)

Max Cao
(mm)

Kéo dây

350

450

4876

3500

PowerView 18v

650

450

2500

3500

VS - China White - 0150

VS - Metallic Bright Silver - 7113

VS - Creamy - 0159

VS - Magnolia - 4459