BỘ SƯU TẬP VẢI VERTICAL SOLUTIONS

* Cho đến khi hết hàng
* Màu vải in chỉ mang tính chất tham khảo, Vui lòng tham khảo mẫu trên sách sưu tập.

VẢI VINYL

Lumina

Giới Hạn Kích Thước

(mm)

Min Rộng
(mm)

Min Cao
(mm)

Max Rộng
(mm)

Max Cao
(mm)

Kéo dây

350

450

4876

4000

PowerView 18v

650

450

2500

4000

VS - Snow White

0201

VS - Magnolia

0261

VS - Temple

0269

VS - Magnolia

4459

VS - Stainless

0271

VS - River Clay

0267

Pallisander

Giới Hạn Kích Thước

(mm)

Min Rộng
(mm)

Min Cao
(mm)

Max Rộng
(mm)

Max Cao
(mm)

Kéo dây

350

450

4876

4000

PowerView 18v

650

450

2500

4000

VS - Flax

6524

VS - Granite

6525

VS - Bark

6526