BỘ SƯU TẬP VẢI DUETTE LIGHTLOCK

* Cho đến khi hết hàng
* Màu vải in chỉ mang tính chất tham khảo, Vui lòng tham khảo mẫu trên sách sưu tập.

VẢI SEMI SHEER

Y10
BATISTE

Giới Hạn Kích Thước

(mm)

LiteRise

Standard

LiteRise

TDBU

PowerView 18v

Standard / TD

PowerView 18v

TDBU

Max Rộng

2590

2286

4419

2743

Max Cao

2133

2133

3302

3302

Max m²

4.6

4.6

6.9

2.8

Cell
Cell
Cell
Cell
Cell

Min Rộng

(Nếu chiều cao < 2743mm)

508

559

559

737

Min Rộng
(Nếu chiều cao >= 2743mm)

-

-

559

813

Min Cao

153

153

153

305

Daisy White

Y10-951

Linen

*Y10-953

Black Magic

Y10-748