BỘ SƯU TẬP VẢI DUETTE LIGHTLOCK

* Cho đến khi hết hàng
* Màu vải in chỉ mang tính chất tham khảo, Vui lòng tham khảo mẫu trên sách sưu tập.

VẢI SHEER

D8
WHISPER

Giới Hạn Kích Thước

(mm)

LiteRise

Standard

LiteRise

TDBU

PowerView 18v

Standard / TD

PowerView 18v

TDBU

Max Rộng

3048

3048

4419

3048

Max Cao

2133

2133

3657

3657

Max m²

6.5

6.5

13.3

8.3

Cell
Cell
Cell
Cell
Cell

Min Rộng

(Nếu chiều cao < 2743mm)

508

559

559

737

Min Rộng
(Nếu chiều cao >= 2743mm)

-

-

559

813

Min Cao

153

153

153

305

White Organdy

D8-700

Almond Mist

D8-702